Terms and Conditions

Home » Terms and Conditions

Tack för att du besöker webbplatsen (den “Webbplatsen”) där du hittade länken till dessa användarvillkor (“Webbplatsen”). Webbplatsen är en internetegendom som tillhör TheSoftware. (härefter gemensamt kallade “TheSoftware”, “vi” och “oss”). Du samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor för TheSoftware Webbplatsen (“Användarvillkor”) i sin helhet när du: (a) besöker Webbplatsen; (b) registrerar dig för ett nyhetsbrev eller prenumererar på en e-postlista eller begär information via Webbplatsen (“Prenumerationstjänster”); (c) registrerar dig för att delta i kampanjer, tävlingar och/eller utlottningar som TheSoftware erbjuder då och då (var och en en “Tävling”); (d) ansluter dig till, eller försöker ansluta dig till, ett affiliatprogram eller annan medlemsorganisation som presenteras på Webbplatsen (“Medlemstjänster”); och/eller (e) beställer en produkt och/eller tjänst via Webbplatsen (“Leverantörtjänster, och tillsammans med Prenumerationstjänsterna och Medlemstjänsterna, “Tjänsterna”). TheSoftware sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”), de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, TheSoftware köpeavtal (“Köpeavtal”), TheSoftware medlemskapavtal (“Medlemskapavtal”), samt eventuella andra driftsregler, policys, prislistor och andra tilläggs-villkor eller dokument som kan publiceras då och då, är uttryckligen införlivade här genom referens (gemensamt kallat “Avtalet”). Vänligen granska Avtalets fullständiga villkor noggrant. Om du inte godkänner Avtalet i sin helhet är du inte behörig att använda Tjänsterna och/eller Webbplatsen på något sätt eller form.

TheSoftware FÖRVISAR SPECIFIKT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTER TILL NÅGON ENSKILD SOM OMFATTAS AV BARNENS ONLININTEGRITETSSKYDDSLAG FRÅN 1998, SOM ÄNDRATS (”COPPA”). TheSoftware FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT FÖRVISA ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN TILL NÅGON ENSKILD, I SIN ENDA OCH UTSLUTANDE BEDÖMNING.

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till villkoren och bestämmelserna som anges i avtalet med avseende på din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och enda avtalet mellan dig och TheSoftware med avseende på din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, representationer, garantier och/eller förståelser med avseende på webbplatsen. Vi kan ändra avtalet från tid till annan i vårt eget gottfinnande, utan särskild underrättelse till dig. Den senaste versionen av avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör granska avtalet innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser i avtalet som är i kraft vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller förändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för individer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller komma åt webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Enligt villkoren i Avtalet kan du, genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från TheSoftware, erhålla eller försöka erhålla prenumerationstjänster mot betalning eller utan kostnad. Prenumerationstjänsterna tillhandahåller e-postinnehåll, text och annat material (”Prenumerationsmaterial”) relaterat till online-marknadsföring som tillhandahålls av TheSoftware och dess tredjepartsleverantörer (”Tredjepartsleverantörer”). Om du vill avsluta mottagandet av Prenumerationsmaterialet, skicka helt enkelt ett e-postmeddelande till [email protected]. Prenumerationsmaterialet innehåller kommentarer, åsikter och/eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och Tredjepartsleverantörer och bör inte nödvändigtvis lita på. Var försiktig, använd sunt förnuft och skydda din säkerhet när du använder Prenumerationsmaterialet och/eller Prenumerationstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några förpliktelser gentemot dig och inte ådra sig några skadestånd till följd av något sådant Prenumerationsmaterial. TheSoftware påtar sig ingen representation eller garanti för att det Prenumerationsmaterial som finns tillgängligt i samband med prenumerationstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att använda Prenumerationstjänsterna och/eller Prenumerationsmaterialet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte skall vara skadeståndsskyldigt gentemot dig, några slutanvändare eller tredje part för någon reklamation i samband med någon av Prenumerationstjänsterna.

Medlemstjänster

Med förbehåll för villkor i överenskommelsen och medlemsvillkoren kan du, genom att registrera dig på webbplatsen, godkänna medlemsavtalet och erhålla godkännande från TheSoftware, skaffa eller försöka skaffa dig, mot en avgift eller avgiftsfritt, ett medlemskap i ett av de olika medlemsprogrammen som MTS Advertise OU erbjuder. För en kopia av medlemsavtalet, besök webbplatsen för det specifika medlemskapet. TheSoftware-medlemsprogrammen kommer att ge dig tillgång till innehåll, text och annat material (“Medlemsinnehåll” och tillsammans med Prenumerationsinnehållet, “Innehållet”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer, utformat för att hjälpa medlemmarna i deras onlinemarknadsföringsföretag. Medlemsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis förlitas på. Var försiktig, använd sunt förnuft och var aktsam när du använder Medlemsinnehållet och / eller Medlemstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några skyldigheter och inte åtar sig några ansvar gentemot dig i samband med sådant Medlemsinnehåll. TheSoftware företräder inte eller garanterar att Medlemsinnehållet som är tillgängligt i samband med Medlemstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda Medlemstjänsterna och / eller Medlemsinnehållet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte kommer att vara ansvarig gentemot dig, några slutanvändare eller tredje part för några påståenden i samband med någon av Medlemstjänsterna.

Leverantörstjänster

Genom att fylla i relevanta inköpsorderblanketter kan du få, eller försöka få, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tillverkare eller distributörer av tredjepartsprodukter. TheSoftware garanterar inte att beskrivningarna av sådana produkter är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ansvarar på något sätt för din oförmåga att få produkter och/eller tjänster från webbplatsen, eller för eventuella tvister med produktens säljare, distributör eller slutanvändarkunder. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte kommer att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för några påståenden i samband med någon av produkterna och/eller tjänsterna som erbjuds på webbplatsen.

General

Den information som du måste lämna i samband med registrering av tjänsterna kan innefatta, utan begränsning, vissa eller alla följande uppgifter: (a) ditt fullständiga namn; (b) företagsnamn; (c) e-postadress; (d) postadress (och faktureringsadress om annan); (e) hemtelefonnummer; (f) arbetsnummer; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortsinformation; och/eller (i) annan information som begärs på relevant registreringsformulär (“Tjänstregistreringsdata”). Du samtycker till att lämna sanna, korrekta, aktuella och kompletta Tjänstregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa alla Tjänstregistreringsdata där det fastställs, enligt TheSoftwares ensamma och uteslutande skälighet, att (i) du bryter mot någon del av Avtalet; och/eller (ii) Tjänstregistreringsdata som du tillhandahöll är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt inte godtagbar. TheSoftware kan när som helst ändra registreringsdatakriterierna enligt sitt eget gottfinnande.

Om inte annat uttryckligen anges, ska alla framtida erbjudanden som görs tillgängliga för dig på webbplatsen och som förbättrar eller på annat sätt förstärker de nuvarande funktionerna på webbplatsen omfattas av Avtalet. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att använda och/eller kvalificera dig för Tjänsterna. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för ändring, suspension eller avbrott av några Tjänster eller någon annan produkt, tjänst eller kampanj som erbjuds av TheSoftware och/eller någon av sina tredjepartsleverantörer. Om MTS Advertise OU avslutar Avtalet och/eller några Tjänster av någon anledning ska MTS Advertise OU inte ha något ansvar gentemot dig. Du förstår och samtycker till att vägran att använda webbplatsen är din enda rätt och åtgärd med avseende på eventuell tvist som du kan ha med TheSoftware.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser genom tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med den gällande tävlingsregistreringsblanketten, samt genom att godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds för varje tävling. För att delta i tävlingarna som visas på webbplatsen måste du först fylla i den gällande anmälningsblanketten fullständigt. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätten att avstå från att godkänna eventuell tävlingsregistreringsdata där det fastställs, helt enligt TheSoftwares ensamrätt, att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och/eller (ii) den tävlingsregistreringsdata du har tillhandahållit är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra registreringsdatakraven, enligt sin enskilda bedömning.

LICENSGRANT

Som användare av webbplatsen ges du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst och av vilken anledning som helst avsluta denna licens. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller infogas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra ut, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, omvändkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav. Programvaran reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen ges enligt avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som orimligt eller oproportionerligt belastar TheSoftware:s infrastruktur. Ditt rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster är inte överförbart.

IMMATERIELL ERSÄTTNING

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammansättningen, magnetisk översättning, digital konvertering, mjukvaran, tjänsterna och andra frågor som rör Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och Tjänsterna skyddas enligt tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter (inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter). Att kopiera, distribuera, publicera eller sälja någon del av Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och/eller Tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk återvinning av material från Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och/eller Tjänsterna genom automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammansättning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätten till något innehåll, dokument, mjukvara, tjänster eller annat material som visas på eller genom Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och/eller Tjänsterna. TheSoftware:s publicering av information eller material på Webbplatsen, eller genom Tjänsterna, utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. TheSoftware-namnet och logotypen, samt alla tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på Webbplatsen eller genom Tjänsterna är äganderätten för deras respektive ägare. Användning av något varumärke utan den tillämpliga ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

LÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, “FRAMING” OCH/ELLER REFERERING TILL WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen godkänt av TheSoftware får ingen länka Website, eller delar av den (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesanvändning eller upphovsrättsskyddat material), till sin egen webbplats eller webbplatsplats av någon anledning. Dessutom är det strängt förbjudet att ”ram-a in” Website och/eller hänvisa till Uniform Resource Locator (”URL”) till Website i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan tidigare uttryckligt skriftligt tillstånd av TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med Website för att ta bort eller upphöra, i tillämpliga fall, allt sådant innehåll eller aktivitet. Du erkänner härmed att du kommer att vara ansvarig för alla och vilken skada som helst som är associerad därmed.

REDOGERAR, RADERAR OCH ÄNDRAR

Vi förbehåller oss rätten att i vårt enskilda gottfinnande redigera och/eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN ERBJUDS DIG ‘SOM DE ÄR’ OCH ‘SOM DE FINNS TILLGÄNGLIGA’ OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA OCH UNDERFÖRSTÅTTA, FRÅNKÄNNAS I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FRÅNKÄNNANDE AV EVENTUELLA GARANTIER OM MERCHANTABILITY, FRAKTION AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL). SPECIFIKT, MEN INTE SOM BEGRÄNSNING DÄRMAST, TheSoftware GER INGEN GARANTI ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPFYLLE DINA BEHOV; (B) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, I RÄTT TID, SÄKRA ELLER FELFRIA; (C) DU KOMMER ATT KVALIFICERA DIG FÖR TÄVLINGARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA; ELLER (D) RESULTATEN SOM KAN UPPNÅS GENOM ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA NOGGRANNA ELLER TILLFÖRLITLIGA. WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FEL, FEL, PROBLEM ELLER ANDRA BEGRÄNSNINGAR. VI KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR TILLGÅNDLIGHETEN AV DEN UNDERLIGGANDE INTERNETTFÖRBINDELSEN SOM ÄR FÖRENAD MED WEBBPLATSEN. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU MOTTAR FRÅN TheSoftware, NÅGON AV DESS TREDJE PARTS LEVERANTÖRER ELLER PÅ ANNAT SÄTT GENOM ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, SKALL SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I AVTALET.

FÖRFRÅGAN FÖR SKADOR ORSAKADE AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorprogram, inklusive, men inte begränsade till, virus och maskar.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Du förstår och godkänner uttryckligen att TheSoftware INTE ska vara ansvarigt gentemot dig eller tredje part för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador och/eller exemplariska skador inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinster, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om TheSoftware har informerats om möjligheten till sådana skador), i den utsträckning tillåten enligt lag för: (A) användningen eller oförmågan att använda webbplatsen, tjänsterna, tävlingarna, innehållet, några tredjepartsprodukter som du kan få från en av våra tredjepartsleverantörer, och/eller några andra produkter och/eller tjänster som du kan ansöka om via webbplatsen; (B) kostnaden för förvärv av substitutvaror och tjänster som uppstår från några varor, data, information och/eller tjänster som köpts eller erhållits från, eller transaktioner som ingåtts genom, webbplatsen; (C) misslyckandet att kvalificera sig för tävlingarna, tjänsterna eller tredjepartsprodukter från någon av våra tredjepartsleverantörer eller någon efterföljande förnekelse av tredjepartsprodukter från samma; (D) obehörig åtkomst till, eller ändring av, dina registreringsdata; och (E) alla andra ärenden som rör oförmågan att använda webbplatsen, tjänsterna, tävlingarna, innehållet, några tredjepartsprodukter som du kan få från en av våra tredjepartsleverantörer, och/eller några andra produkter och/eller tjänster som du kan ansöka om via webbplatsen. Denna begränsning gäller alla skadeståndsanspråk, sammantaget inklusive, men inte begränsat till, kontraktsbrott, kränkning av garantier, försummelse, strängt ansvar, vilseledande och alla andra skadeståndsanspråk. HÄRMED FRIGÖR du TheSoftware OCH ALLA av TheSoftwares TREDJEPARTSLEVERANTÖRER från ALLA OBLIGATIONER, ANSVAR OCH KRAV UTÖVER BEGRÄNSNINGEN SOM ANGES HÄR. OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING INTE TILLÅTER EN SÅDAN BEGRÄNSNING BLIR MAXIMALT SKADESTÅNDSBELOPP FÖR TheSoftware MOT DIG UNDER ALLA OMKOSTNADER FEMHUNDRADOLLAR ($500.00). Att upphäva skador som anges ovan är en grundläggande del av överenskommelsen mellan dig och TheSoftware. OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, OCH/ELLER NÅGRA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN SKULLE INTE TILLHANDAHÅLLAS TILL DIG UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR.

ERSÄTTNING

Du går med på att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och systerbolag, samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, medsamverkande varumärkesinnehavare och/eller andra partners fria från alla krav, utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar oavsett art, som görs av tredje part till följd av eller på grund av: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i något tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din kränkning av någon annan individs och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller systerbolag, samt var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licenstagare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt gentemot dig för egen räkning.

TREDJEPARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan erbjuda länkar till och/eller hänvisa dig till andra internetwebbplatser och/eller resurser, inklusive men inte begränsat till de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser erkänner och godkänner du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom stödjer inte TheSoftware och är inte ansvarig eller skyldig för några villkor, integritetspolicys, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

INTEGRITETSPOLICY/BESÖKSINFORMATION

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, feedback, information, registreringsdata och/eller material som du skickar in genom eller i samband med webbplatsen omfattas av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy, klicka här.

JURIDISK VARNING

Alla försök av vilken individ som helst, oavsett om den är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på något annat sätt ingripa i driften av webbplatsen utgör ett brott mot brotts- och civilrätt och TheSoftware kommer att aktivt verka för att vidta alla nödvändiga åtgärder mot någon individ eller enhet som bryter mot detta enligt lag och rättvisa.

LAGVAL/PLATS

Alla tvister som uppstår i samband med eller i anslutning till avtalet ska styras av och tolkas i enlighet med Estlands lagar (utan hänsyn till lagkonfliktsregler). Vid avkunnande av beslut ska detta vara slutgiltigt och bindande för parterna och en dom därom kan inges vid varje behörig domstol. Ingenting häri ska tolkas som att hindra någon part från att söka skyddsåtgärder för att skydda sina rättigheter i avvaktan på en avklaring i skiljeförfarandet. I den mån lagen tillåter samtycker du till att du inte kommer att föra, ansluta dig till eller delta i någon grupptalan angående någon påstådd, tvist eller kontrovers som du kan ha mot TheSoftware. och vardera av deras juridiska företrädare, dotterbolag, moderbolag, dotterbolag, byråer och deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda och ombud. Du samtycker till att kärande kan ansöka om att inhibera sådan stämning eller att avlägsna dig som deltagare i den. Du samtycker till att betala TheSoftwares advokatkostnader och rättegångskostnader i samband med att söka sådana åtgärder. Avtalet utgör inte ett avstående från några av dina rättigheter och möjligheter att driva ett anspråk individuellt och inte som en grupptalan i bindande skiljeförfarande som beskrivits ovan. Denna bestämmelse som förhindrar dig från att föra, ansluta dig till eller delta i grupptalan är ett självständigt avtal. Om någon del av avtalet skulle anses ogiltig eller obrukbar ska den delen tolkas i enlighet med tillämplig lag och de återstående delarna ska fortsätta att vara fullt bindande och gällande.