Terms and Conditions

Home » Terms and Conditions

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej („Strona internetowa”), na której znalazłeś link do tych Warunków korzystania („Strona internetowa”). Strona internetowa jest własnością internetową TheSoftware (zwana dalej zbiorczo „TheSoftware”, „my” i „nas”). Zgadzasz się być związany tymi Warunkami korzystania ze strony internetowej TheSoftware („Warunki korzystania”) w całości, kiedy: (a) uzyskasz dostęp do Strony internetowej; (b) zarejestrujesz się na newsletter lub zasubskrybujesz listę mailingową lub poprosisz o informacje za pośrednictwem Strony internetowej („Usługi subskrypcji”); (c) zarejestrujesz się, aby wziąć udział w promocjach, konkursach i/lub loteriach oferowanych przez TheSoftware od czasu do czasu („Konkurs”); (d) dołączysz lub spróbujesz dołączyć do programu partnerskiego lub innego organizacji członkowskiej przedstawionej na Stronie internetowej („Usługi członkowskie”); i/lub (e) zamówisz produkt i/lub usługę za pośrednictwem Strony internetowej („Usługi dostawcy i/lub Sprzedawcy, wraz z Usługami subskrypcji i Usługami członkowskimi, „Usługi”). Polityka prywatności TheSoftware („Polityka prywatności”), Oficjalne zasady Konkursu dotyczące każdego Konkursu, Umowy zakupu TheSoftware („Umowa zakupu”), Umowy członkowskie TheSoftware („Umowa członkowska”), a także wszelkie inne zasady użytkowania, polityki, harmonogramy cenowe i inne uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być publikowane od czasu do czasu, są wyraźnie włączone przez odniesienie (zbiorczo „Umowa”). Prosimy zapoznać się uważnie z pełnymi warunkami Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na całość Umowy, nie masz uprawnień do korzystania z Usług i/lub Strony internetowej w żadnym sposób ani w żadnej formie.

TheSoftware WYRAŹNIE ODMAWIA DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I/LUB USŁUG DLA KAŻDEJ OSOBY PODLEGAJĄCEJ ACT CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION Z 1998 ROKU, ZMODYFIKOWANEJ („COPPA”). TheSoftware ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I/LUB STRONY INTERNETOWEJ DLA KAŻDEJ OSOBY, WG JEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki i postanowienia określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi jedyną umowę między Tobą a TheSoftware w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę czasami według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Dlatego regularnie warto sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa oraz usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa oraz usługi nie są przeznaczone do korzystania przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, nie masz pozwolenia do korzystania i/lub dostępu do strony internetowej i/lub usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcyjne

zgodnie z warunkami Umowy, poprzez rejestrację na Witrynie i uzyskanie zgody od TheSoftware, możesz uzyskać lub próbować uzyskać usługi subskrypcyjne za opłatą lub bez opłaty. Usługi subskrypcyjne dostarczą Ci treści e-mailowe, tekstowe i inne materiały (“Zawartość subskrypcji”), dotyczące marketingu online dostarczane przez TheSoftware oraz jego partnerów zewnętrznych (“Dostawcy zewnętrzni”). Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania Zawartości subskrypcji, po prostu wyślij do nas e-mail na adres [email protected]. Zawartość subskrypcji zawiera komentarze, opinie lub inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców zewnętrznych, na które niekoniecznie powinieneś polegać. Proszę korzystaj z ostrożności, zdrowego rozsądku i zachowuj się bezpiecznie korzystając z Zawartości subskrypcji i/lub usług subskrypcyjnych. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma wobec Ciebie żadnych zobowiązań ani nie ponosi żadnych odpowiedzialności związanych z taką Zawartością subskrypcji. TheSoftware nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że Zawartość subskrypcji udostępniona w ramach usług subskrypcyjnych jest dokładna, kompletna lub odpowiednia. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za twoją niemożność korzystania z usług subskrypcyjnych i/lub Zawartości subskrypcji. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie, żadnych użytkowników końcowych ani jakiejkolwiek strony trzeciej w związku z żadnym roszczeniem dotyczącym usług subskrypcyjnych.

Usługi Członkowskie

Z zastrzeżeniem postanowień Umowy i Umowy Członkowskiej, poprzez rejestrację na stronie internetowej, wyrażenie zgody na Umowę Członkowską oraz otrzymanie zatwierdzenia przez TheSoftware, możesz uzyskać lub próbować uzyskać, za opłatą lub bezpłatnie, Członkostwo w jednym z różnych programów Członkostwa, oferowanych przez MTS Advertise OU. Dla kopii Umowy Członkowskiej prosimy odwiedzić stronę internetową określonego Członkostwa. Programy Członkostwa TheSoftware umożliwią Ci dostęp do treści, tekstów i innych materiałów (“Treść Członków” i razem z Treścią Subskrypcji, “Treść”) dostarczanych przez TheSoftware i określonych Dostawców Third Party, które mają na celu pomóc Członkom w ich działalności marketingowej online. Treść Członków zawiera komentarze, opinie i inne materiały dostarczane przez Dostawców Third Party TheSoftware i niekoniecznie powinny być uważane za wiarygodne. Prosimy o ostrożność, zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo podczas korzystania z Treści Członków i/lub Usług Członkostwa. Zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie miał żadnych obowiązków i nie poniesie żadnej odpowiedzialności w związku z taką Treścią Członków. TheSoftware nie przedstawia oświadczeń ani gwarancji, że Treść Członków udostępniana w ramach Usług Członkostwa jest dokładna, kompletna lub odpowiednia. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za twoją niezdolność do korzystania z Usług Członkostwa i/lub Treści Członków. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie odpowiedzialny wobec ciebie, żadnych końcowych użytkowników ani żadnej trzeciej strony w związku z jakimkolwiek roszczeniem dotyczącym jakiejkolwiek Usługi Członkostwa.

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupu, możesz uzyskać lub próbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych przedmiotów, będących zewnętrznymi dostawcami. TheSoftware nie zapewnia, że opisy tych przedmiotów są dokładne lub kompletne. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie jest odpowiedzialny w żaden sposób za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej lub za jakiekolwiek spory związane z sprzedawcą, dystrybutorem i końcowymi użytkownikami produktu. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenia związane z oferowanymi na stronie produktami i/lub usługami.

Ogólne

Informacje, które musisz dostarczyć w związku z rejestracją do usług, mogą obejmować, między innymi, jedno lub wszystkie z następujących: (a) pełne imię i nazwisko; (b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres korespondencyjny (oraz adres rozliczeniowy, jeśli różny); (e) numer telefonu domowego; (f) numer telefonu do pracy; (g) numer faksu; (h) informacje o karcie kredytowej; i/lub (i) jakiekolwiek inne informacje wymagane w formularzu rejestracyjnym dla danej usługi („Dane rejestracyjne usługi”). Zgadzasz się dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne Dane rejestracyjne usługi. TheSoftware ma prawo odrzucić dowolne Dane rejestracyjne usługi, jeśli stwierdzi, z pełną i wyłączną swobodą decyzji TheSoftware, że: (i) naruszasz którąkolwiek część umowy; i/lub (ii) Dane rejestracyjne usługi, które dostarczyłeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym czasie, według własnego uznania, zmienić kryteria dotyczące danych rejestracyjnych.

Chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej, wszelkie przyszłe oferty udostępniane <span/>Tobie na Stronie internetowej, które uzupełniają lub w inny sposób ulepszają obecne funkcje Strony internetowej, będą podlegać Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w żadnym stopniu za Twój brak możliwości korzystania i/lub kwalifikowania się do Usług. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie jakiejkolwiek Usługi lub innego produktu, usługi lub promocji oferowanej przez TheSoftware i/lub jakiegokolwiek z jego Dostawców Third Party. Jeśli MTS Advertise OU rozwiązuje Umowę i/lub jakiekolwiek Usługi z jakiegokolwiek powodu, MTS Advertise OU nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności ani nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności względem Ciebie. Rozumiesz i zgadzasz się, że odmowa korzystania z Strony internetowej jest Twoim jedynym prawem i środkiem w odniesieniu do jakiegokolwiek sporu, który możesz mieć z TheSoftware.

KONKURSY

Od czasu do czasu, TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne nagrody za pośrednictwem konkursów. Poprzez udostępnienie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z formularzem rejestracyjnym konkursu oraz akceptację Oficjalnych Zasad Konkursu dotyczących każdego konkursu, możesz wziąć udział w konkursie i mieć szansę na wygranie promocyjnych nagród oferowanych przez każdy konkurs. Aby wziąć udział w konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne Dane Rejestracyjne Konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek Dane Rejestracyjne Konkursu, jeśli zostanie ustalone, wyłącznie według uznania TheSoftware, że: (i) naruszasz którykolwiek z postanowień Umowy; i/lub (ii) dostarczone przez Ciebie Dane Rejestracyjne Konkursu są niekompletne, fałszywe, duplikatami lub w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może w każdej chwili, według własnego uznania, zmienić kryteria dotyczące danych rejestracyjnych.

UDZIELANIE LICENCJI

Jako użytkownik Witryny otrzymujesz niewyłączną, nieprzenoszalną, odwoływalną i ograniczoną licencję do dostępu i korzystania z Witryny, Zawartości oraz powiązanego materiału zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w każdym czasie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać z Witryny i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Żadna część Witryny, Zawartości, konkursów i/lub usług nie może być reprodukowana w żadnej formie ani włączana do żadnego systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, rozbić na czynniki pierwsze, ani transferować Witryny, Zawartości, konkursów i/lub usług lub jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, które zakłócają lub próbują zakłócić prawidłowe działanie Witryny. Nie możesz podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania z Witryny, Zawartości, konkursów i/lub usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, przekształcenie cyfrowe, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawnymi (w tym, lecz nie tylko, prawami własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż przez ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą automatycznych środków lub innego rodzaju scrapingu lub wydobywanie danych w celu tworzenia lub kompilowania bezpośrednio lub pośrednio zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów wyświetlonych na stronie internetowej, w Treści, Konkursach i/lub Usługach. Zamieszczanie informacji lub materiałów na stronie internetowej, lub za pośrednictwem Usług, przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakiejkolwiek prawo do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na stronie internetowej lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Używanie jakiejkolwiek znaku towarowego bez pisemnej zgody odpowiedniego właściciela jest surowo zabronione.

ZAKAZANE JEST TWORZENIE HYPERLINKÓW DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁBRANIE, «OPRAWIANIE» ORAZ/LUB ODNIESIENIE DO STRONY INTERNETOWEJ

Chyba że jest to wyraźnie zezwolone przez TheSoftware, nikt nie może umieścić hiperłącza do Strony internetowej, bądź jej części (w tym, ale nie ograniczając się do logotypów, znaków towarowych, brandingu lub materiałów objętych prawami autorskimi) na swojej stronie internetowej lub w dowolnym miejscu w sieci z jakiejkolwiek przyczyny. Ponadto, „frame’owanie” Strony internetowej i/lub odwoływanie się do Jednolitego Lokalizatora Zasobów („URL”) Strony internetowej w jakiejkolwiek komercyjnej lub niekomercyjnej formie mediów bez uprzedniej, pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować z Stroną internetową w celu usunięcia lub zaprzestania takiej treści lub działalności. Niniejszym uznajesz, że poniesiesz odpowiedzialność za wszelkie szkody z nimi związane.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnej edycji i/lub usunięcia dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści, które pojawiają się na stronie internetowej.

ZASADA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ/LUB JAKIKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ WNIOSKOWAĆ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SĄ DOSTARCZANE CI NA ZASADZIE „TAKICH, JAKIE SĄ” I „TAKICH, JAKIE SĄ DOSTĘPNE”, A WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, SĄ ODRZUCANE W ZAKRESIE NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO STOSOWNIE DO WŁAŚCIWEGO PRAWA (W TYM ALE NIE TYLKO, ODRZUCENIE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, NIEZBYWALNOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE WYŁĄCZNIE, TheSoftware NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI CO DO: (A) TEGO, ŻE STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ/LUB JAKIKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ WNIOSKOWAĆ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA; (B) TEGO, ŻE STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ/LUB JAKIKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ WNIOSKOWAĆ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, BĘDĄ BEZPRZERWOWE, TERMINOWE, BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW; (C) KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW I/LUB USŁUG; LUB (D) WYNIKÓW, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ Z UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ/LUB JAKIKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ WNIOSKOWAĆ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, BĘDĄ DOKŁADNE I NIEZAWODNE. STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ/LUB JAKIKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ WNIOSKOWAĆ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, USTERKI, PROBLEMY I INNE OGRANICZENIA. NIE BAMSY ODPOWIEDZIALNI ZA DOSTĘPNOŚĆ PODŁOŻAŁĄCZONEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO ZWIĄZANEGO Z STRONĄ INTERNETOWĄ. ŻADNA RADA LUB INFORMACJE, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY SĄ ONE UDOSTĘPNIANE SŁOWEM USTNYM CZY PISEMNYM PRZEZ TheSoftware, JEDNEGO Z JEGO DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB INACZEJ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, NIE STWORZY ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE OKREŚLONA W UMOWIE.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ POBIERANIE

Użytkownicy pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. TheSoftware nie udziela żadnej gwarancji, że takie pobrania są wolne od infekujących kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WY JASNO ROZUMIECIE I ZGADZACIE SIĘ NA TO, ŻE TheSoftware NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC WAS LUB JAKIEJKOLWIEK TRZECIEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYCIĄGNIĘCIE, SPECJALNE, WZGLĘDNE I / LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM, ALE NIE TYLKO, STRATY ZYSKÓW, DOBREJ WOLI, UŻYCZANIA, DANYCH LUB INNYCH SZKÓD NIEMATERIALNYCH (EVEN JEŚLI TheSoftware ZOSTAŁ HUMANITARNO INFORMACJE O TAKICH SZKODACH), W NAJDALSZYM WYMIARZE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO: (A) UŻYCIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ UŻYCIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, WSZYSTKIEGO PRODUKTÓW TRZECIEJ STRONY, KTÓRE MOŻECIE OTRZYMAĆ OD NAS JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECI STRONY, ORAZ / LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I / LUB USŁUG, KTÓRE MOGĘ ZASTOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ; (B) KOSZT ZASTANIEGO NABYCIA TOWARÓW I USŁUG W wyniku jakichkolwiek towarów, danych, informacji i / lub usług zakupionych lub uzyskanych z, lub transakcji zawartych przez stronę internetową; (C) BRAK SPEŁNIENIA WARUNKÓW KONKURSÓW, USŁUG LUB PRODUKTÓW TRZECIEJ STRONY OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECI STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK POTRZEBY PRODUKTÓW TRZECIEJ STRONY Z JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW; (D) NIEDOZWOLONY DOSTĘP LUB ZMIANA Twoich danych rejestracyjnych; I (E) Y KAZDY INNY PRZYPADKO, KTÓRY NIE POZWALA NA UŻYCIE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, WSZYSTKIEGO PRODUKTU TRZECIEJ STRONY, KTÓRY MOŻESZ OTRZYMAĆ OD NAS JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECI STRONY, ORAZ / LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I / LUB USŁUG, KTÓRE MOGĘ ZASTOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ. BEZPIEKNIKA DOUBLE ZBIERA WSZYSTKIE POWODY W POSTACIE, ALE NIE OGRANICZONE DO NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, ZANIEDBANIA, ŚCIŚłYCH OBSZARÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI, FAŁSZYWYCH REPREZENTACJI I WSZYSTKIE INNE DELIKTY. THE ODDANIE O DEKLAROWANYCH SZKÓD WYŻEJ TO FUNDAMENTALNY ELEMENT PODSTAWY UZGODNIEŃ MIĘDZY TOBĄ A TheSoftware. NIEMOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, WSZYSTKIEGO PRODUKTU TRZECIEJ STRONY, KTÓRY MOŻESZ OTRZYMAĆ OD NAS JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECI STRONY, ORAZ / LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I / LUB USŁUG, KTÓRE MOGĘ ZASTOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, NIE ZOSTANIE PONIESIONE BEZ TAKICH OGRANICZEŃ.

Odszkodowanie

Zgadzasz się na zabezpieczenie i dochowanie nienaruszalności TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i powiązanych oraz każdego z ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarkowskich partnerów i/lub innych partnerów, od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych opłat adwokackich), szkód, procesów, kosztów, żądań i/lub wyroków jakiekolwiek, zgłoszonych przez stronę trzecią z powodu lub w związku z: (a) Twoim korzystaniem z witryny, usług, treści i/lub wstępem do dowolnego konkursu; (b) Twoim naruszeniem umowy; i/lub (c) Twoim naruszeniem praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego akapitu mają na celu ochronę TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i/lub powiązanych oraz każdego z ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub prawników. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo bezpośredniego powoływania się i egzekwowania tych postanowień.

PORTALE TRZECIEJ STRONY

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych i/ lub kierować Cię do innych zasobów internetowych, w tym, ale nie tylko, tych należących i zarządzanych przez dostawców zewnętrznych. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/ lub zasobami, niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/ lub zasobów zewnętrznych. Ponadto, TheSoftware nie zawiera, a także nie odpowiada za żadne warunki i zasady, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/ lub inne materiały na takich stronach trzecich lub zasobach, ani za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z Witryny oraz wszystkie komentarze, opinie, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem lub w związku z Witryną, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszelkich informacji dotyczących korzystania z Witryny, oraz wszelkich innych danych osobowych, dostarczonych przez Ciebie, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, prosimy kliknij tutaj.

OSTRZEŻENIE PRAWNE

Jakiekolwiek próby dokonane przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, w celu uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, zbezczeszczenia i/lub zakłócenia działania strony internetowej, stanowią naruszenie prawa karnego i cywilnego. TheSoftware będzie dokładnie dochodzić wszelkich środków zaradczych w tej sprawie wobec każdej osoby lub podmiotu, których działania są niezgodne z prawem i zasadami sprawiedliwości.

WYBÓR PRAWA/TRYBU

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawem Estonii (bez względu na zasady konfliktu prawa). Jakakolwiek wygrana ostateczna i wiążąca dla stron, a o jej wykonanie można wystąpić do dowolnego sądu właściwości. Nic w niniejszej Umowie nie może być interpretowane jako ograniczenie możliwości złożenia przez którąkolwiek ze stron wniosku o środki zabezpieczające w celu ochrony swoich praw przed uprawomocnieniem wyroku arbitrażowego. W zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się, że w żadnym przypadku nie wniesiesz, nie dołączysz ani nie wezmiesz udziału w jakiejkolwiek zbiorowej sprawie sądowej w odniesieniu do jakiejkolwiek roszczenia, sporu lub kontrowersji, jakie możesz mieć wobec TheSoftware lub ich przedstawicieli prawnych, spółek zależnych, filii, spółek macierzystych, agencji i ich członków, dyrektorów, pracowników i agentów. Zgadzasz się na udzielenie środków zabezpieczających w celu zaprzestania takiego postępowania sądowego lub usunięcia ciebie jako uczestnika w procesie. Zgadzasz się ponieść koszty adwokata i sądowe, poniesione przez TheSoftware przy ubieganiu się o takie środki ochrony. Umowa nie stanowi zrzeczenia się żadnych Twoich praw i środków prawnych w celu dochodzenia roszczenia indywidualnie, a nie w postępowaniu zbiorowym w ramach przymusowego arbitrażu, zgodnie z powyższymi postanowieniami. Niniejsza klauzula zabraniająca wniesienia, dołączenia lub uczestnictwa w zbiorowych sprawach sądowych stanowi odrębną umowę. Jeśli którykolwiek z postanowień Umowy zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, ten fragment będzie rozumiany zgodnie z właściwym prawem, a pozostałe fragmenty pozostaną w pełnej mocy i obowiązywać będą.