Terms and Conditions

Home » Terms and Conditions

Dank u voor uw bezoek aan de website (hierna de ‘Website’) waarop u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden heeft gevonden (de ‘Website’). De Website is een interneteigendom van TheSoftware. (hier gezamenlijk aangeduid als ‘TheSoftware’, ‘wij’ en ‘ons’). U stemt ermee in dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden van de TheSoftware-website (‘Gebruiksvoorwaarden’) in hun geheel, wanneer u: (a) de Website bezoekt; (b) zich inschrijft voor een nieuwsbrief of zich abonneert op een mailinglijst of informatie aanvraagt via de Website (‘Inschrijvingsdiensten’); (c) zich inschrijft om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of loterijen die TheSoftware van tijd tot tijd aanbiedt (‘Wedstrijd’); (d) lid wilt worden of probeert lid te worden van een aangesloten programma of andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt aangeboden (‘Lidmaatschapsdiensten’); en/of (e) een product en/of dienst bestelt via de Website (‘Leveranciersdiensten’ en tezamen met de Inschrijvingsdiensten en Lidmaatschapsdiensten, de ‘Diensten’). Het TheSoftware-privacybeleid (‘Privacybeleid’), de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, de TheSoftware-koopovereenkomst(en) (‘Koopovereenkomst’), de TheSoftware-lidmaatschapsovereenkomst(en) (‘Lidmaatschapsovereenkomst’), evenals alle andere operationele regels, beleidsregels, prijsschema’s en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing opgenomen (gezamenlijk de ‘Overeenkomst’). Lees alstublieft de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met de gehele Overeenkomst, bent u niet bevoegd om de Diensten en/of Website op enige wijze of vorm te gebruiken.

TheSoftware ONTKENT SPECIFIEK DE TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN DOOR ENIGE INDIVIDU DAT WORDT GEDEKT DOOR DE WET TER BESCHERMING VAN DE PRIVACY VAN KINDEREN ONLINE VAN 1998, ZOALS GEWIJZIGD (“COPPA”). TheSoftware BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN/OF WEBSITE TE ONTKENNEN AAN ENIG INDIVIDU, NAAR EIGEN ALLEENRECHTELIJK OORDEEL.

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorstellingen, garanties en/of overeenkomsten met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst voorafgaand aan het gebruik van de Website te lezen. Door uw voortgezette gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht is. U dient daarom regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor individuen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan volgens de toepasselijke wet. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door individuen jonger dan achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, heb je geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementendiensten

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst, kunt u door u te registreren op de Website en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, de Abonnementsdiensten verkrijgen of proberen te verkrijgen, tegen betaling of gratis. De Abonnementsdiensten stellen u in staat om e-mailinhoud, tekst en andere materialen (“Abonnementsinhoud”) te ontvangen die relevant zijn voor online marketing, verstrekt door TheSoftware en haar partners van derden (“Derde Partij Aanbieders”). Als u wilt stoppen met het ontvangen van de Abonnementsinhoud, stuurt u ons gewoon een e-mail naar [email protected]. De Abonnementsinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware en Derde Partij Aanbieders, en hierop moet niet noodzakelijk worden vertrouwd. Gebruik alstublieft voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Abonnementsinhoud en/of Abonnementsdiensten. U stemt ermee in dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid aan u zal hebben met betrekking tot een dergelijke Abonnementsinhoud. TheSoftware vertegenwoordigt niet en garandeert niet dat de Abonnementsinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Abonnementsdiensten accuraat, volledig of geschikt is. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk of aansprakelijk is op welke wijze dan ook voor uw onvermogen om de Abonnementsdiensten en/of Abonnementsinhoud te gebruiken. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u, eindgebruikers of enige derde partij voor enige claim met betrekking tot een van de Abonnementsdiensten.

Lidmaatschapsdiensten

Onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst, kunt u, door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, een Lidmaatschap verkrijgen of proberen te verkrijgen, tegen betaling of kosteloos, voor een van de verschillende Lidmaatschapsprogramma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Voor een kopie van de Lidmaatschapsovereenkomst kunt u terecht op de website voor het specifieke Lidmaatschap. De Lidmaatschapsprogramma’s van TheSoftware stellen u in staat om toegang te krijgen tot inhoud, tekst en andere materialen (“Lidinhoud” en samen met de Abonnementinhoud, de “Inhoud”) die worden geleverd door TheSoftware en bepaalde externe providers. Deze materialen zijn bedoeld om leden te helpen bij hun online marketingactiviteiten. De Lidinhoud bevat opmerkingen, meningen en andere materialen die worden geleverd door externe providers van TheSoftware en waarop niet noodzakelijk moet worden vertrouwd. Wees voorzichtig, gebruik gezond verstand en zorg voor veiligheid bij het gebruiken van de Lidinhoud en/of Lidmaatschapsdiensten. U stemt ermee in dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot dergelijke Lidinhoud. TheSoftware verklaart niet dat de Lidinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Lidmaatschapsdiensten nauwkeurig, volledig of geschikt is. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Lidmaatschapsdiensten en/of Lidinhoud te gebruiken. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u, eindgebruikers of een derde partij voor enige claim in verband met een van de Lidmaatschapsdiensten.

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke artikelen van externe partijen. TheSoftware garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke artikelen accuraat of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur of eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of enige derde partij voor enige claim in verband met enig van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met het registreren voor de diensten kan onder meer, zonder beperking, enkele of alle van de volgende gegevens bevatten: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) vast telefoonnummer; (f) werktelefoonnummer; (g) faxnummer; (h) creditcardgegevens; en/of (i) andere informatie die wordt gevraagd op het toepasselijke registratieformulier (‘Service Registratiegegevens’). U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige Service Registratiegegevens te verstrekken. DeSoftware heeft het recht om Service Registratiegegevens af te wijzen wanneer, naar eigen goeddunken van DeSoftware, wordt vastgesteld dat: (i) u in strijd bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de Service Registratiegegevens die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, dubbel of anderszins onacceptabel zijn. DeSoftware kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, de criteria voor Registratiegegevens wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal elk toekomstig aanbod dat op de website aan u beschikbaar wordt gesteld en de huidige functies van de website aanvult of anderszins verbetert, onderhevig zijn aan de Overeenkomst. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de diensten te gebruiken en/of in aanmerking te komen. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van enige diensten of ander product, dienst of promotie aangeboden door TheSoftware en/of een van zijn Derde Partij Providers. Indien MTS Advertise OU de Overeenkomst en/of enige Diensten om welke reden dan ook beëindigt, heeft MTS Advertise OU geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u. U begrijpt en stemt ermee in dat het weigeren om de website te gebruiken uw enige recht en remedie is met betrekking tot enig geschil dat u mogelijk heeft met TheSoftware.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u meedoen aan kans om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden gepresenteerd, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige wedstrijdregistratiegegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om alle wedstrijdregistratiegegevens af te wijzen waarbij, naar eigen goeddunken van TheSoftware, wordt vastgesteld dat: (i) u in strijd handelt met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de wedstrijdregistratiegegevens die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onacceptabel zijn. TheSoftware kan te allen tijde naar eigen goeddunken de criteria voor registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijg je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. Je mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in enig informatiesysteem, elektronisch of mechanisch. Je mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. TheSoftware behoudt alle rechten die niet expliciet worden toegekend in de overeenkomst. Je mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. Je mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Je recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische weergave, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale omzetting, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen van een deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is strikt verboden. Systematische verzameling van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om een verzameling, compilatie, database of directory te maken, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten van enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die bekeken worden op of via de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website, of via de diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die verschijnen op de website of via de diensten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

KOPPELEN AAN DE WEBSITE, CO-BRANDING, “INLIJSTEN” EN/OF REFERENTIE NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen of auteursrechtelijk beschermd materiaal), op hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ten strengste verboden om de Website te ‘framen’ en/of de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website te vermelden in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt specifiek in met samenwerking met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. Hierbij erkent u dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en/of documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te wijzigen en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDEN LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE, WORDEN AAN U GELEVERD OP BASIS VAN ‘AS IS’ EN ‘AS AVAILABLE’ EN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK EN IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFSTAND VAN ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, THE SOFTWARE GEEFT GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDEN LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE, ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN; (B) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDEN LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE, ONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN; (C) U IN AANMERKING KOMT VOOR DE WEDSTRIJDEN EN/OF DIENSTEN; OF (D) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDEN LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE, ZULLEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN. DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDEN LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE, KUNNEN FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERLIGGENDE INTERNETVERBINDING DIE VERBONDEN IS MET DE WEBSITE. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN THE SOFTWARE, EEN VAN HAAR DERDEN LEVERANCIERS OF ANDERSZINS VIA OF VANUIT DE WEBSITE VERKRIJGT, ZAL EEN GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DE OVEREENKOMST.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE EN/OF VOORBEELDIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, IMMATERIËLE SCHADE, GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES OF ENIGE ANDERE NIET-MATERIËLE SCHADE (OOK ALS TheSoftware OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, TEN AANZIEN VAN: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDEN LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN; (B) DE KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF IN HET KADER VAN TRANSACTIES DIE VIA DE WEBSITE ZIJN GESLOTEN; (C) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE DERDEN LEVERANCIERS OF ENIGE LATERE WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN DOOR DEZELFDE DERDE PARTIJ; (D) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW REGISTRATIEGEGEVENS; EN (E) ALLE ANDERE ZAKEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDEN LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN TE GEBRUIKEN. DEZE BEPERKING GELDT VOOR ALLE VORDERINGEN, IN TOTAAL INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, INBREUK OP GARANTIE, NALATIGHEID, AANSPRAKELIJKHEID ZONDER FOUT, ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN EN ALLE ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN VORDERINGEN VAN TheSoftware EN ALLE PARTIJEN VAN TheSoftware DIE DE DERDE PARTIJ LEVEREN, DIE DE BEPERKING HIERIN OVERSTIJGEN. INDIEN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DEZE BEPERKING NIET TOESTAAT, ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TheSoftware JEGENS U ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN VIJFHONDERD DOLLAR ($500,00) BEDRAGEN. DE UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN VERMELD, IS EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN TheSoftware. DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDEN LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN ZOU U NIET WORDEN GEBODEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN.

INDEMNIFICATIE

U gaat ermee akkoord om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, mede-branders en/of andere partners, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schadevergoedingen, rechtszaken, kosten, vorderingen en/of oordelen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een Wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten zal het recht hebben om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf op te eisen en af te dwingen tegen u.

DERDENWEBSITES

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen bevatten, inclusief, maar niet beperkt tot, die welke eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien onderschrijft TheSoftware deze websites of bronnen van derden niet en is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derden, of voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERINFORMATIE

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, vallen onder ons privacybeleid. Wij behouden het recht om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

JURIDISCHE WAARSCHUWING

Elke poging, door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of anderszins de werking van de website te verstoren, is een schending van strafrecht en civiel recht. TheSoftware zal met volle inzet elke remedie nastreven ten aanzien van het betreffende individu of entiteit, tot het uiterste toegestaan door de wet en billijkheid.

KEUZE VAN RECHT/LOCATIE

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van Estland (zonder inachtneming van conflictregels). Elke uitspraak zal bindend en definitief zijn voor de partijen en er kan een vonnis over worden ingeschreven bij elke bevoegde rechtbank. Niets hierin mag worden uitgelegd als belemmering voor een partij om een voorlopige voorziening te zoeken ter bescherming van haar rechten hangende een uitspraak in arbitrage. Voor zover toegestaan ​​door de wet, stemt u ermee in dat u geen collectieve rechtsvordering zult instellen, aansluiten of eraan deelnemen met betrekking tot enige claim, geschil of controverse die u mogelijk heeft tegen TheSoftware. en elk van hun wettelijke vertegenwoordigers, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agentschappen en hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers. U stemt in met het opleggen van een voorlopige voorziening om een dergelijke rechtszaak te stoppen of om u als deelnemer aan de zaak te verwijderen. U stemt ermee in de advocaatkosten en gerechtskosten te betalen die TheSoftware maakt bij het zoeken naar dergelijke voorziening. De Overeenkomst vormt geen afstand van een van uw rechten en remedies om een claim individueel en niet als een collectieve rechtsvordering te volgen in bindende arbitrage zoals hierboven vermeld. Deze bepaling die u belet om collectieve rechtsvorderingen in te stellen, aan te sluiten of eraan deel te nemen, is een onafhankelijke overeenkomst. Mocht een deel van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal dat gedeelte worden uitgelegd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en blijven de overige delen volledig van kracht.