Terms and Conditions

Home » Terms and Conditions

Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku (ďalej len „Webová stránka“), na ktorej ste našli odkaz na tieto Podmienky používania (ďalej len „Webová stránka“). Webová stránka je internetovým majetkom TheSoftware (spoločne označovaný aj ako „TheSoftware“, „my“ a „nám“). S týmito Podmienkami používania TheSoftware Website („Podmienky používania“) súhlasíte v plnom rozsahu v týchto prípadoch: (a) ak pristupujete na Webovú stránku, (b) ak sa prihlásite na odber newslettera alebo do zoznamu predplatiteľov alebo požiadate o informácie prostredníctvom Webovej stránky („Služby predplatiteľom“), (c) ak sa zaregistrujete na účasť v súťažiach a/alebo tombolách ponúkaných spoločnosťou TheSoftware čas od času (každá z nich „Súťaž“), (d) ak sa zapojíte, alebo sa pokúsite zapojiť, do partnerstvo na Webovej stránke alebo iného členského združenia („Členské služby“), a/alebo (e) ak cez Webovú stránku objednáte produkt a/alebo službu („Služby predajcov a spolu so Službami predplatiteľom a Členskými službami, „Služby“). TheSoftware Ochrana osobných údajov („Ochrana osobných údajov“), Oficiálne pravidlá súťaže uplatniteľné na každú Súťaž, TheSoftware Kúpna zmluva alebo viaceré Kúpne zmluvy („Kúpna zmluva“), TheSoftware Zmluva o členstve alebo viaceré zmluvy o členstve („Zmluva o členstve“), ako aj akékoľvek iné prevádzkové pravidlá, politiky, cenníky a iné dodatočné podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť čas od času zverejnené, sú výslovne do týchto podmienok zaradené (spoločne „Zmluva“). Pozorne si prečítajte kompletné podmienky Zmluvy. Ak súhlasíte s Zmluvou v jej celom rozsahu, neautorizujete používať Služby a/alebo Webovú stránku žiadnym spôsobom alebo formou.

TheSoftware UMEŠČENO ODMÍTA PRÍSTUP NA WEBOVÚ STRÁNKU A/ALEBO SLUŽBY KTOKOĽVEK, KTO SPOĽAHOLCŇUJE SA PODLE DĚTSKÉHO ZÁKONA O OCHRANE ONLINE SÚKROMIA Z ROKU 1998, AKO BOL ZMENENÝ („COPPA“). TheSoftware SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PRÍSTUP K SLUŽBÁM A/ALEBO WEBOVEJ STRÁNKE KTORÉHOKOĽVEK JEDINCA, V VÝLUČNOM ROZHODNUTÍ.

ROZSAH A ÚPRAVA ZMLUVY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v dohode vo vzťahu k používaniu tejto webovej stránky. Dohoda predstavuje jedinú a jedinú dohodu medzi vami a TheSoftware týkajúcu sa používania tejto webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyjadrenia, záruky a/alebo porozumenia vzťahujúce sa na webovú stránku. V prípade potreby môžeme dohodu z času na čas zmeniť podľa vlastného uváženia a bez konkrétneho upozornenia na teba. Najnovšia zmluva bude zverejnená na tejto webovej stránke a pred použitím stránky by si sa mal seznámiť s dohodou. Tvoje ďalšie používanie stránky a/alebo služieb je preto v súlade so všetkými podmienkami uvedenými v Platnej dohode. Preto by si mal pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Naša webová stránka a služby sú dostupné len pre jednotlivcov, ktorí môžu uzavrieť právoplatné zmluvy podľa platných zákonov. Naša webová stránka a služby nie sú určené pre použitie jednotlivcami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a / alebo pristupovať k našej webovej stránke a / alebo službam.

POPIS SLUŽIEB

Predplatné služby

Podľa podmienok a ustanovení Zmluvy môžete pomocou registrácie na webovej stránke a získania schválenia od TheSoftware získať alebo sa pokúsiť získať, za poplatok alebo bez poplatku, Prenájom služieb („Subscription Services“). Subscription Services vám poskytnú obsah e-mailov, text a iné materiály („Subscription Content“), ktoré sú relevantné pre online marketing poskytovaný TheSoftware a jeho partnermi tretími stranami („Third Party Providers“). Ak chcete prestať dostávať Subscription Content, jednoducho nám napíšte e-mail na [email protected]. Subscription Content obsahuje komentáre, názory a/alebo iné materiály, ktoré sú poskytované TheSoftware a Third Party Providers, a nemali by sa na ne nutne spoliehať. Pri používaní Subscription Content a/alebo Subscription Services prosím buďte opatrní, postupujte rozumne a dodržiavajte bezpečnostné opatrenia. Súhlasíte s tým, že TheSoftware nemá žiadne povinnosti a nevzniknú mu žiadne záväzky voči vám v súvislosti s takýmito Subscription Content. TheSoftware nepreukazuje ani nesplní žiadnu záruku, že Subscription Content, ktorý je dostupný v súvislosti so službami Subscription Services, je presný, úplný alebo vhodný. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný alebo neodškodňuje vo všetkých smeroch za neschopnosť používať Subscription Services a/alebo Subscription Content. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nebude nijako nárokovať vám, žiadnym koncovým používateľom alebo žiadnej tretej strane akýkoľvek nárok súvisiaci s akoukoľvek z Prenájom služieb.

Služby pre členov

Na základe podmienok a ustanovení Zmluvy a Členstva, registráciou na webovej stránke, súhlasom s Členstvom a schválením zo strany spoločnosti TheSoftware, je možné získať, alebo sa pokúsiť získať, za poplatky alebo bezplatne Členstvo v jednom z rôznych členských programov, ktoré ponúka spoločnosť MTS Advertise OU. Pre kópiu Zmluvy o Členstve, prosím, navštívte webovú stránku konkrétneho členstva. Členské programy od spoločnosti TheSoftware umožnia prístup k obsahu, textu a iným materiálom („Obsah člena“ a spolu s Predplatným obsahom „Obsah“), ktoré poskytuje spoločnosť TheSoftware a určití poskytovatelia tretích strán, ktoré sú určené na pomoc členom v ich online marketingových úsilích. Obsah člena obsahuje komentáre, názory a iné materiály, ktoré poskytujú poskytovatelia tretích strán spoločnosti TheSoftware, a nemusí sa na ne nutne spoliehať. Pri používaní Obsahu člena a/alebo Služieb členstva používajte opatrnosť, zdravý rozum a bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nemá žiadne povinnosti a nezodpovedá za žiadne povinnosti voči vám v súvislosti s takýmto Obsahom člena. Spoločnosť TheSoftware nepreukazuje ani nezaručuje, že Obsah člena dostupný v súvislosti so Službami členstva je presný, úplný alebo vhodný. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani neodpovedá za akýkoľvek spôsob vášho neschopnosti využívať Služby členstva a/alebo Obsah člena. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nezodpovedá voči vám, akémukoľvek koncovému užívateľovi alebo tretímu subjektu za akékoľvek tvrdenia súvisiace so Službami členstva.

Služby pre predajcov

Dokončením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby prezentované na stránke môžu obsahovať opisy, ktoré poskytujú priamo výrobcovia alebo distribútori tretích strán. Spoločnosť TheSoftware nerieši a nenesie zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť opisov takýchto výrobkov. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani nijako zainteresovaná v prípade vášho neschopnosti získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo v prípade sporu s predajcom, distribútorom alebo koncovými spotrebiteľmi výrobku. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nebude niesť zodpovednosť voči vám alebo akýmkoľvek tretím stranám za akýkoľvek nárok súvisiaci s ponúkanými produktmi a/alebo službami na stránke.

Všeobecné

Informácie, ktoré musíte poskytnúť v súvislosti s registráciou na služby, môžu zahŕňať, bez obmedzenia, niektoré alebo všetky nasledujúce informácie: (a) vaše celé meno; (b) názov spoločnosti; (c) e-mailová adresa; (d) poštová adresa (a fakturačná adresa, ak je odlišná); (e) domáci telefónny číslo; (f) pracovné telefónne číslo; (g) telekopírne číslo; (h) informácie o kreditnej karte; a/alebo (i) akékoľvek ďalšie informácie požadované na príslušnom registračnom formulári služby („Údaje registrácie služby“). Súhlasíte, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné údaje registrácie služby. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje registrácie služby, ak sa zistí, výlučným rozhodnutím TheSoftware, že: (i) porušujete akúkoľvek časť Zmluvy; a/alebo (ii) poskytnuté údaje registrácie služby sú neúplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá pre údaje registrácie kedykoľvek zmeniť, podľa vlastného uváženia.

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, akékoľvek budúce ponuky dostupné pre vás na webovej stránke, ktoré zväčšujú alebo inak zlepšujú súčasné funkcie webovej stránky, podliehajú dohode. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani za akékoľvek neschopnosti využívať a/alebo získať služby. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná voči vám alebo akémukoľvek tretiemu subjektu za akúkoľvek zmenu, pozastavenie alebo ukončenie akýchkoľvek služieb alebo iných produktov, služieb alebo akcií ponúkaných spoločnosťou TheSoftware a/alebo akýmikoľvek jej poskytovateľmi tretích strán. Ak spoločnosť MTS Advertise OU ukončí dohodu a/alebo akékoľvek služby z akéhokoľvek dôvodu, spoločnosť MTS Advertise OU nezodpovedá ani nemá žiadnu zodpovednosť voči vám. Rozumiete a súhlasíte s tým, že odmietnutie použitia webovej stránky je vaše jediné právo a opravný prostriedok v súvislosti s akýmkoľvek sporom, ktorý môžete mať so spoločnosťou TheSoftware.

SÚŤAŽE

Od času do času TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko natečajev. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v zvezi s prijavnico za ustrezen natečaj ter s strinjanjem s uradnimi pravili natečaja, ki veljajo za vsak natečaj, lahko sodelujete in imate možnost osvojiti promocijske nagrade, ki se ponujajo preko vsakega natečaja. Za sodelovanje v natečajih, ki so predstavljeni na spletni strani, morate najprej popolnoma izpolniti ustrezen prijavni obrazec. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, točne, aktualne in celovite podatke o prijavi za natečaj. TheSoftware ima pravico zavrniti kakršnekoli podatke o prijavi za natečaj, če se ugotovi, po izključni presoji podjetja TheSoftware, da: (i) kršite katerikoli del sporazuma; in/ali (ii) podatki o prijavi za natečaj, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvajajoči se ali kako drugače nesprejemljivi. Podjetje TheSoftware si lahko kadarkoli po svoji izključni presoji spremeni kriterije za podatke o prijavi.

UDIEL PRE LICENCIE

Jako užívateľ Webovej stránky máte udelenú neexkluzívnu, nezáväznú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie Webovej stránky, Obsahu a súvisiaceho materiálu v súlade s dohodou. TheSoftware môže túto licenciu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť. Webovú stránku a Obsah môžete používať iba na jednom počítači pre vlastné osobné, neobchodné použitie. Žiadna časť Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb nesmie byť reprodukovaná v akomkoľvek tvare ani zahrnutá do akejkoľvek informačnej sústavy na vyhľadávanie, elektronickú alebo mechanickú. Netešíte sa použiť, kopírovať, napodobňovať, klonať, prenajímať, prenajímať, predávať, meniť, dekompilovať, rozobrať, inžinierstvo alebo prenášať Webovú stránku, Obsah, Súťaže a/alebo Služby alebo ich akúkoľvek časť. TheSoftware si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udeľované v dohode. Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutinu na rušenie alebo pokus o rušenie správneho fungovania Webovej stránky. Nemôžete podnikať žiadne opatrenia, ktoré by vytvárali neprimerané alebo neprimerane veľké zaťaženie na infraštruktúru TheSoftware. Vaše právo používať Webovú stránku, Obsah, Súťaže a/alebo Služby nie je prenosné.

VLASTNÉ PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, zostavenie, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné záležitosti súvisiace s Webovou stránkou, Obsahom, Súťažami a Službami sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych (vrátane, ale nie obmedzené na, práva duševného vlastníctva) práv. Kopírovanie, distribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázané. Systémové získavanie materiálu z Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb pomocou automatizovaných prostriedkov alebo akékoľvek iné formy scrapovania alebo extrakcie dát s cieľom vytvoriť alebo zostaviť, priamo alebo nepriamo, kolekciu, zbierku, databázu alebo adresár bez písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva na akýkoľvek obsah, dokument, softvér, služby alebo iné materiály videné na alebo cez Webové stránky, Obsah, Súťaže a/alebo Služby. Uverejnenie informácií alebo materiálov na Webovej stránke, alebo Skrz Služby, spoločnosťou TheSoftware neznamená zrieknutie sa akéhokoľvek práva na tieto informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetky s nimi súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky uvedené na Webovej stránke alebo Skrz Služby sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie akéhokoľvek ochranného znaku bez príslušného písomného súhlasu majiteľa je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLUPRÁCA, “FRAMOVANIE” ALEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Ak nebol výslovne povolené spoločnosťou TheSoftware, nikto nesmie vytvárať hypertextové odkazy na webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzené na, logotypy, ochranné známky, obchodné značky, autorský materiál) na ich webovú stránku alebo miesto pre žiadny dôvod. Ďalej je prísne zakázané „framing“ webovej stránky a/alebo odkazovanie na Uniform Resource Locator (URL) webovej stránky v akýchkoľvek komerčných alebo nekomerčných médiách bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti TheSoftware. Súhlasíte, že sa budete osobitne zapájať so spoločnosťou TheSoftware na odstránenie alebo ukončenie príslušného obsahu alebo aktivity. Týmto uznávate, že ste zodpovední za akékoľvek a všetky s tým súvisiace škody.

ÚPRAVA, VYMAZANIE A MODIFIKÁCIA

Vyhradzujeme si právo výlučne podľa vlastného uváženia upravovať a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

DISCLAIMER

WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE PRIJÍMAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY,ALEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADAŤ O CEZ WEBOVÚ STRÁNKU, SÚ POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADOCH “AKO JE” A “AKO JE DOSTUPNÝ” A VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVKY A MLČANIE SA ZAMIETAJÚ NA PLNÉJ ROZSAHU POVOLANÉM ZÁKONOM (VRÁTANE, NO NIE OBMEZENÉ NA, ZAMIETNUTE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK OBCHODNEJ SCHOPNOSTI, NEPORUŠENIA INTELEKTUÁLNEHO MAJETKU A/LEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL). MALOBY NIEST INVAKOVANÉ, TheSoftware NEMÁ ŽIADNU ZÁRUKU ŽE: (A) WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE PRIJÍMAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, ALEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADAŤ O CEZ WEBOVÚ STRÁNKU, SPĹŇAJÚ VAŠE POŽIADAVKY; (B) WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE PRIJÍMAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, ALEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADAŤ O CEZ WEBOVÚ STRÁNKU NEBUDÚ PRERUŠENÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ A BEZ CHÝB; (C) BUDTE KVALIFIKOVANÝ DO SÚŤAŽE A/LEBO SLUŽIEB; ALEBO (D) VÝSLEDKY, KTORÉ MOŽU VYPLÝVAŤ Z POUŽITIA WEBOVÝCH STRÁNOK, SLUŽIEB, SÚŤAŽÍ, OBSAHU, AKÉKOĽVEK PRODUKTOV TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE PRIJÍMAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY,ALEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADAŤ O CEZ WEBOVÚ STRÁNKU, BUDE BYŤ PRESNÉ A SPOĽAHLIVÉ. WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE PRIJÍMAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, ALEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADAŤ O CEZ WEBOVÚ STRÁNKU MOHOU OBSAHI VYŠTEŽKY, CHYBY, PROBLÉMY ALEBO INÉ OBMEDZENIA. NEBUDÍME NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA DOSTUPNOSŤ PODBIEHAJÚCEMU INTERNETOVÉMU POTAŽENIE SPOJENÉMU S WEBOVÝMI STRÁNKAMI. Žiadne rady alebo informácie, či ústne alebo písomné, získané od TheSoftware, akýchkoľvek z našich poskytovateľov tretej strany alebo iným spôsobom cez Webovú stránku, nebudú vytvárať žiadne liečenie, ktoré nie je výslovne uvedené v dohode.

DISCLAIMER PRE SPÔSOBENÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ NAHRÁVKOU

Návštevníci si sťahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. TheSoftware neručí za to, že takéto sťahovania sú voľné od poškodzujúcich počítačových kódov vrátane, ale nie obmedzené na vírusy a červy.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE TheSoftware NEBUDE ZODPOVEDNÝ VÁM ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NESKOROSTNÉ A/LEBO PRÍKLADNÉ ŠKODY VRÁTANE, ALE NIE LEN TOHO, STRATY ZISKU, DOBREJ VÔLE, POUŽÍVANIA, DÁT ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (AJ KEĎ TheSoftware MALO BYŤ UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD), NA PLNÚ MEDZIČAS PODĽA ZÁKONA, ZA: (A) POUŽITIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE PRIJAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A ALEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETEŤAŽIŤ SI CEZ WEBOVÚ STRÁNKU; (B) NÁKLADY NA ZÍSKANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV A SLUŽIEB V DÔSLEDKU AKÝCHKOĽVEK TOVAROV, DÁT, INFORMÁCIÍ A / ALEBO SLUŽIEB ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH OD, ALEBO ZAKÚPENÝCH prostredníctvom WEBOVEJ STRÁNKY; (C) NEKVALIFIKOVAŤ SÚŤAŽE, SLUŽBY ALEBO VÝROBKY TRETEJ STRANY OD NÁŠHO POSKYTOVATEĽA TRETEJ STRANY ALEBO AKÝKOĽVEK PODĽA NÁSLEDUJÚCEHO UZATVORENIA VÝROBKOV TRETEJ STRANY; (D) NEPOVOLANÝ PRÍSTUP K TÝMTO REGISTRAČNÝM ÚDAJOM, ALEBO ICH ZMENA; A (E) AKÝKOĽVEK INÝM PROBLÉMOM SÚVISÍM S NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE PRIJAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY A/LEBO AKÝKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A ALEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE ŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU. TÁTO OBMESENVANIE PLATÍ PRE VŠETKY TVRDENIA, V ZOSTUPUJÚCEJ AGREGATE VRÁTANE, ALE NIE LEN K PORUŠENIU ZMLUVY, PORUŠENIU ZÁRUKY, ZAVINENÉMU ZNEUŽÍVANIU, PRÍSLUŠNÝM ZÁVAZNOSTIAM A AKÝMKOĽVEK ĎALŠÍM DELIKTOM. TERAZ VYDAL THE SOFTWARE A VŠETCI POSKYTOVATELI TRETEJ STRANY, ZA TÝM, ŽE A VŠETKYCH POTRATY A ŠKODY VYŠŠIE NÁKLADY, KTORÉ SPADAJÚ V RÁMCI OBMESENVANIE UVEDENOM TU. AK PLATNÝ ZÁKON NEPOVOĽUJE TAKÉTO OBMESENVANIE, MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ TheSoftware VOČI VÁM BUDE POD VÝNIMOČNÝMI OKOLNOSTIAMI MAXIMÁLNE PETSTO DOLÁROV ($500.00). ODPĽATOK POŠKODENIA UVEDENÝ VYŠŠIE JE ZÁKLADNÝM ELEMENTOM DOHODY MEDZI VAMI A TheSoftware. NESCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE PRIJAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY A / ALEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE ŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU, BY VÁM NEBOLI POSKYTNUTÉ BEZ TAKÝCHTO OBMEDZENÍ.

INDMNIZÁCIA

Súhlasíte s tým, že uhradíte náklady a zabezpečíte TheSoftware, každého z ich matiek, dcérskych spoločností a pobočiek a každého zo svojich členov, funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spolutvorcov a/alebo iných partnerov, ochrana pred akýmkoľvek nárokom, vydavkami (vrátane primeraných nákladov na právnikov), škodami, žalobami, nákladmi, žiadosťami a/alebo súdmi všeobecne, ktoré sa môžu alebo pramenia z: (a) Vašej používania Webovej stránky, Služieb, Obsahu a/alebo účasti v akejkoľvek súťaži, (b) Vašeho porušenia Zmluvy a/alebo (c) Vašeho porušenia práv iných jednotlivcov a/alebo subjektov. Ustanovenia tohto odseku slúžia na ochranu TheSoftware, každého z ich matiek, dcérskych spoločností a/alebo pobočiek a každého z ich príslušných funkcionárov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenčných dodávateľov, dodávateľov a/alebo advokátov. Každá z týchto osôb a subjektov má právo predložiť tieto ustanovenia priamo voči Vám a vymáhať ich vlastným menom.

TRETIE STRANY WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka môže poskytovať odkazy na iné internetové stránky a/zdroje vrátane, ale nie obmedzené len na tie, ktoré patria a sú prevádzkované tretími poskytovateľmi. Keďže TheSoftware nemá žiadnu kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/zdrojmi tretej strany, súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a/zdrojov tretej strany. Ďalej, TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný alebo zodpovedný za spôsob, podmienky používania, pravidlá ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo iné materiály na alebo dostupné z takýchto webových stránok alebo zdrojov tretích strán, alebo za akékoľvek škody a/nebo straty vyplývajúce z toho.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV/INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, údaje o registrácii a/alebo materiály, ktoré posielate cez webovú stránku alebo v súvislosti s ňou, podliehajú našej zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo použiť všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a akékoľvek iné osobne identifikovateľné informácie, ktoré ste nám poskytli, v súlade s podmienkami našej zásad ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie našich zásad o ochrane osobných údajov, prosím, kliknite sem.

PRAVNÉ UPOZORNENIE

Akýkoľvek pokus jednotlivca, bez ohľadu na to, či je zákazníkom spoločnosti TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, zasahovať, vandalizovať a / alebo inak rušiť prevádzku webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva. TheSoftware bude dôsledne presadzovať všetky nápravné prostriedky v tejto súvislosti voči každému jednotlivcovi alebo subjektu, ktorý takéto porušenie spácha, v najväčšej možnej miere podľa zákona a spravodlivosti.

VOĽBA ZÁKONA/MIESTO KONANIA

Všetky spory vyplývajúce z dohody alebo súvisiace s ňou budú riadené a vykladané v súlade s právom Estónska (bez ohľadu na zásadu konfliktu zákonov). Udelené rozhodnutie je konečné a záväzné pre strany a na jeho základe môže byť vydaný rozsudok v akejkoľvek súdnej inštancii príslušnej oblasti. Nič v tejto dohode nemá za následok obmedzenie práva ktoréhokoľvek zúčastneného subjektu, aby požadoval súdnu záruku na ochranu svojich práv do vyriešenia sporu formou arbitráže. V rozsahu povolenom zákonom sa zaväzujete, že nezačnete, nepripojíte sa k žiadnemu spoločnému súdnemu konaniu týkajúcemu sa žiadnej pohľadávky, sporu alebo kontroverzie, ktorú môžete mať voči spoločnosti TheSoftware, a každému jej zástupcovi, pobočke, afilii, dcérskej spoločnosti, mateřskej spoločnosti, agentúre a ich príslušným členom, úradníkom, riaditeľom, zamestnancom a agentom. Súhlasíte s udelením úľavy prostredníctvom súdnej záruky na zastavenie takého súdneho konania alebo odstránenie Vás zo spoločného konania. Zaväzujete sa zaplatiť náklady na právneho zástupcu a súdne poplatky, ktoré bude musieť spoločnosť TheSoftware coveriť pri hľadaní takejto úľavy. Dohoda nezakladá zrieknutie sa Vašich práv a prostriedkov na uplatnenie pohľadávky individuálne, a to nie v spoločnom súdnom konaní vo viazanej arbitráži, ako je uvedené vyššie. Táto ustanovenie, ktoré Vám bráni začatie, pripojenie alebo účasť na spoločných súdnych konaniach, je samostatnou dohodou. Akákoľvek časť Dohody, ktorá by bola vyhlásená za neplatnú alebo nevykonateľnú, bude vykladaná v súlade s platnými zákonmi a zvyšné časti zostanú plne účinné.